Freshway

Проекти

"ВИКТОРИ-2000" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-0674

Договор №: BG16RFOP002-2.077-0674-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 25.01.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 25.04.2021

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Свищов

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 141 500.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0.00

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 120 275.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19” С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.077-0674-C01

На 22.07.2020 г „Виктори - 2000“ ЕООД приключи всички дейности по проект „Ресурсна ефективност във Виктори 2000 ЕООД“, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0043 по процедура „Ресурсна ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
В рамките на проекта Виктори - 2000 ЕООД организира и проведе изцяло за собствена сметка общо 3 събития, както следва:

- Презентационна пресконференция на която беше представен пред медиите внедрения по проекта иновативен процес, Кръгла маса, на която бяха поканени партньори, клиенти, контрагенти, браншови, работодателски организации и конкретни предприятия, за които внедрявания по проекта процес и технология биха представлявали интерес и финална Информационна пресконференция в края на проекта, в рамките на която бяха представени постигнатите резултати пред представители на медиите.

Събитията бяха предварително анонсирани по подходящ начин, чрез разпространение на прессъобщение до регионална електронна медия. Информацията за събитията бяха изпратени до най-близкия офис от мрежата от 28 информационни центъра.

Проект „Ресурсна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 10.07.2020 г., 09:00 ч. в гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори - 2000“ ЕООД ще се проведе Информационна Пресконференция на която ще се представи проект „Ресурсна ефективност във Виктори 2000 ЕООД“, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0043 по процедура „Ресурсна ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати пред представители на медиите.
В рамките на проекта, ВИКТОРИ 2000 ЕООД успя да внедри иновативен за България цялостно автоматизиран универсален процес за производство на сухи ароматизатори. Той бе насочен към преодоляване на обективните технологични ограничения в следствие на използването на ръчен труд при сглобяване на крайни продукти. Обхвата на подобрената ефективност е в цялата производствена верига, от подготовката на пакети с ароматизатори, до асемблиране на крайния продукт. За целта компанията използва уникални технологични решения, които ѝ позволяват да се механизират и автоматизират всички ръчни операции.
Роботизираната система за поединично асемблиране на сухи ароматизатори е напълно автоматизирана и извършва всички операции по загъване на картона, комплектоване на заготовки и сглобяване на крайни продукти без използване на ръчен труд. Това позволи на ВИКТОРИ 2000 ЕООД да използва фолио с метализирано покритие, което има по-добри бариерни характеристики от PET фолиата и осигурява същата трайност на крайните продукти с намалено количество на използваните парфюмни композиции. В рамките на събитието ще бъде дадена възможност за дискусия с присъстващите регионални медии.
Проект „Ресурсна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 19.06.2020 г., 11:00 ч. в гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори - 2000“ ЕООД ще се проведе Кръгла маса на която ще се представи внедрения по проекта процес и иновативна технология.
Тя е част от проект „Ресурсна ефективност във Виктори 2000 ЕООД „ с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0043 по процедура „Ресурсна ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
На Кръглата маса ще бъдат представени основните процеси и технологии на внедрената машина по проекта, очакваните резултати и бъдещите колаборации с партньори, браншови и работодателски организации.

Проектът е с основна цел повишаване на ресурсната ефективност в предприятието, чрез внедряване на пилотен за България метод, за напълно автоматизирано производство на сухи ароматизатори. Чрез инвестиции в по-ресурсно ефективни и по-производителни мощности, както и чрез изпълнението на мерки за ресурсна ефективност ще бъде извършено обновление, автоматизация и оптимизация на технологиите и производствените процеси с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата.
Машината е напълно автоматизирана и извършва всички операции по загъване на картона, комплектоване на заготовки и сглобяване на крайни продукти без използване на ръчен труд. Това ще позволи на ВИКТОРИ 2000 ЕООД да използва фолио с метализирано покритие, което има по-добри бариерни характеристики от PET фолиата и осигурява същата трайност на крайните продукти с намалено количество на използваните парфюмни композиции. В рамките на събитието ще бъде дадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес, партньори и бъдещи контрагенти.
Кръглата маса е насочена към всички заинтересовани организации, компании, партньори и клиенти от сектор С20 – Производство на сапун, миещи и почистващи препарати, за които внедряваната по проекта технология представлява интерес.
Проект „Ресурсна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 18.06.2020 г., 11:00 ч. в гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори - 2000“ ЕООД ще се проведе информационна среща - Пресконференция на която ще се представи проект „Ресурсна ефективност във Виктори 2000 ЕООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0043 по процедура „Ресурсна ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
На пресконференцията ще бъдат представени основните цели и параметри на проекта, очакваните резултати и планираните стъпки за реализацията му.
Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност в предприятието, чрез внедряване на пилотен за България метод за напълно автоматизирано производство на сухи ароматизатори. Чрез инвестиции в по-ресурсно ефективни и по-производителни мощности, както и чрез изпълнението на мерки за ресурсна ефективност ще бъде извършено обновление, автоматизация и оптимизация на технологиите и производствените процеси с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата.
Машината е напълно автоматизирана и извършва всички операции по загъване на картона, комплектоване на заготовки и сглобяване на крайни продукти без използване на ръчен труд. Това ще позволи на ВИКТОРИ 2000 ЕООД да използва фолио с метализирано покритие, което има по-добри бариерни характеристики от PET фолиата и осигурява същата трайност на крайните продукти с намалено количество на използваните парфюмни композиции. В рамките на събитието ще бъде дадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии.
Проект „Ресурсна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект: „Енергийна ефективност във „Виктори-2000“ ЕООД“ 
Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFOP002-3.001-0382-C01 

Бенефициент: „Виктори-2000“ ЕООД“ 
Общ размер на допустимите разходи (в лева):  1 697 750.00 

 

Прессъобщение

На 19.04.2019 г., в 10:45 ч.  в гр. Свищов, ул. Студентска №9 в сградата на „Виктори - 2000“ ЕООД се проведе информационна среща - Пресконференция на която се представиха резултатите от изпълнението на проект „Енергийна ефективност във „Виктори-2000“ ЕООД“, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0382-C01 по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  
На срещата бяха представени постигнатите цели и параметри на проекта, изпълнените дейности. 
В резултат от изпълнението на проекта, „Виктори - 2000“ ЕООД инвестира в: енергиен одит, който препоръча мерки за оптимизация на производствения процес и намаляване на енергоемкостта, обнови машинния си парк в съответствие с предписаните в одита мерки.  
Наличието на високопроизводително оборудване с нисък разход на енергия даде възможност на компанията да приведе енергийните си системи в съответсвие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011. Разработена е Система за енергиен мениджмънт, издаден е сертификат за съответствие на внедрената система с изискванията на международен стандарт ISO 50001:2011. 
Инвестицията води до цялостното подобряване и повишаване на енергийната ефективност, пълно оползотворяване на пазарния потенциал и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието. 
В рамките на събитието беше дадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии. 
Проект „Енергийна ефективност във „Виктори-2000“ ЕООД“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: 
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ „ВИКТОРИ-2000“ ЕООД“ С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-3.001-0382-C01 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Виктори - 2000“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-3.004-0043

Договор №: BG16RFOP002-3.004-0043-C01

Наименование на проекта: "Ресурсна ефективност във "Виктори 2000 ЕООД"

Дата на сключване на договора: 25.01.2019 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 25.09.2020 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 20 месеца

Място на изпълнение: България, Северен централен район, област Велико Търново,  гр.Свищов

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 914 900.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 550 430.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 364 470.00 лв.

Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 467 865.50 лв.

Процент на съфинансиране от Европейски съюз: 60,16 %

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност в предприятието чрез внедряване на пилотен за България метод за напълно автоматизирано производство на сухи ароматизатори. Чрез инвестиции в по-ресурсно ефективни и по-­производителни мощности,както и чрез изпълнението на мерки за ресурсна ефективност ще бъде извършено обновление,автоматизация и оптимизация на технологиите и производствените процеси с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата.

За подобряване на ресурсната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС№160, дружеството ще инвестира в предвидените по проекта 6 дейности:

- Извършване на Одит за ресурсна ефективност по образец;

- Придобиване на ново ресурсно ефективно производствено оборудване:Роботизирана система за поединично асемблиране на сухи ароматизатори-1бр.;

- Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта;

- Визуализация на проекта;

След инсталирането на машините и внедряването на иновативния процес, ще бъдат проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта.Дейностите ще бъдат изпълнени при спазване на изискванията за визуализация.По този начин фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на количествата суровини и материали влагани в производството на сухи ароматизатори и ще повиши производствения си капацитет.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: "Ресурсна ефективност във "Виктори 2000 ЕООД" С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-3.004-0043-C01.

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

 „Предоставяне на услуги за: 

1. Разработване на Интегрирана софтуернa система за управление на бизнес процесите във Виктори - 2000 ЕООД; 

2. Въвеждане на Интегрирана софтуернa система за управление на бизнес процесите във Виктори - 2000 ЕООД"

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

Срокът определен за събиране на оферти е 13.02.2018 г.

Търг на  15.02.2018 г.  от 11:00 часа.

Прессъобщение

 

На 19.12.2017 г., 10:45 ч. в гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори - 2000“ ЕООД ще се проведе информационна среща - Пресконференция на която ще се представи проект „Енергийна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД,  с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0382-C01  по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

На срещата ще бъдат представени основните цели и параметри на проекта, очакваните резултати и планираните стъпки за реализацията му.

 

В резултат от изпълнението на проект „Енергийна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД  дружеството ще инвестира в: енергоспестяващи технологии за енергийно ефективно производство и за увеличаване на производствения капацитет; подобряване на енергийното управление и ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи

чрез въвеждането и сертифицирането по система за енергиен мениджмънт във фирма „ВИКТОРИ 2000“ ЕООД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.  Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на енергийната ефективност, пълно оползотворяване на пазарния потенциал и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

В рамките на събитието ще бъде дадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии.

 

Проект „Енергийна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Виктори - 2000“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-3.001-0382

Договор №: BG16RFOP002-3.001-0382 -C01

Наименование на проекта: Енергийна ефективност в „Виктори - 2000“ ЕООД

Дата на сключване на договора: 20.11.2017 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 20.04.2019 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 17 месеца

Място на изпълнение: България, Северен централен район, област Велико Търново,  гр.Свищов

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 697 750.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 1 018 650.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 679 100.00 лв.

Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 865 852.50 лв.

Процент на съфинансиране от Европейски съюз: 60%

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към обновление и усъвършенстване на технологиите и производствените процеси, чрез инвестиции в по-­ресурсно ефективни, по-­производителни и по-­енергийно ефективни мощности, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата. За постигането на тази цел компанията е възложила да бъде извършено обследване за енергийна ефективност.

За подобряване на енергийната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството инвестира в извършването на енергиен одит по образец, ново производствено оборудване и в консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.

Предвидените машини ще са с технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки. След успешната реализация на дейностите по проекта, фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на енергоемкостта на производството и повишаване на производителността.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ „ВИКТОРИ - 2000“ ЕООД С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-3.001-0382 -C01.

Проект: „Автоматизация на производствения процес“

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1096-CO2

Бенефициент: „Виктори - 2000” ЕООД

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 660 000.00

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с договор номер: BG16RFOP002-2.001-1096-C02 и име „Автоматизация на производствения процес“, сключен с Главна дирекция „ЕФК” в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентооспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на 05.08.2017 г.  в град Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори 2000“ ЕООД се проведе информационна среща – Пресконференция за обсъждане напредъка на проекта и постигнатите резултати.

На срещата бяха представени предвидените  и закупени високопроизводителни машини, демонстрирани бяха техните предимства спрямо старите и пълната автоматизация на производствените линии.

След провеждането на процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана" съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване на договори, бяха доставени, монтирани и въведени в експлоатация следните машини и съоръжения:

  1. Линия за производство на сухи ароматизатори – 1 бр.
  2. Линия за сглобяване на ароматизатори с дървена капачка – 1 бр.
  3. Машина за блистерни опаковки – 1 бр.
  4. Линия за производство на ароматизатори тип „консерва“ – 1 бр.
  5. Шприцгусмашина – 1 бр.
  6. Аспирационна система – 1 бр.

 

Инвестицията спомага за цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, пълно оползотворяване на пазарния потенциал, намаляване на брака, което от своя страна води до цялостно оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието. С това се постига и основната цел на проекта.

Обсъдени бяха и изпълнените, заложени в проекта дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше принципите за публично и прозрачност, както и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.

 

 „Виктори 2000“ ЕООД ще спази задължението си съгласно Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ и ще представи финален отчет до два месеца след изтичане на крайната дата за изпълнение на дейностите по проекта.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС „

 С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-1096-C02

 

 

---- www.eufunds.bg ----

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Виктори - 2000” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.002-0193
Договор №: BG16RFOP002-2.002-0193-C01
Наименование на проекта: „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Виктори - 2000" ЕООД“
Дата на сключване на договора: 06.03.2017 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 06.03.2018 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: България, Северна и източна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 240 355.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 168 248.50 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 72 106.50 лв.
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 143 011.23 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

„ВИКТОРИ 2000” ЕООД изработва широк спектър от ароматизатори с марката "Fresh Way" в следните основни производствени направления:

• „Сухи ароматизатори“
• „Течни ароматизатори с дървена капачка“ /съкратено:ТАДК/
• „Гел ароматизатори тип „консерва“
• „Модифицирани ароматизатори“

За подобряване на управленския си капацитет и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството ще инвестира във:

• въвеждане и сертификация по ISO 9001:2015 и по ISO 14001:2015;
• професионални услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите (ИССУБП) във Виктори-2000 ЕООД.

За повишаване на управленския капацитет на кандидата са предвидени две дейности:

1. „Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез въвеждане и сертифициране на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015“
2. „Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез разработване и въвеждане на ИССУБП във Виктори - 2000 ЕООД“

След успешна реализация на дейностите по проекта, фирмата ще постигне съответствие с международните стандарти за качество и околна среда; ще оптимизира ефективността на бизнес процесите и работните потоци в предприятието; ще повиши производителността си; ще увеличи средните генерирани приходи от износ и нетните си приходи от продажби. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализация.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА „ВИКТОРИ - 2000" ЕООД“ С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.002-0193-C01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Виктори - 2000” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-1096

Договор №: BG16RFOP002-2.001-1096-C01

Наименование на проекта: „Автоматизация  на производствения процес“

Дата на сключване на договора: 09.02.2016 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 09.02.2017 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Северна и източна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 660 000.00

Размер на БФП (в лева):  996 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):     664 000.00

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 846 600.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

„ВИКТОРИ – 2000“ ЕООД изработва широк спектър от ароматизатори с марката „Fresh Way“ в следните основни направления:

1)    „Сухи ароматизатори“

2)    „Течни ароматизатори с дървена капачка“

3)    „Гел-ароматизатори“

и

4)    „Модифицирани ароматизатори“.

За нуждите на производството и с оглед оптимизиране на производствените процеси, след провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ПМС№118, ще бъдат закупени 6 бр. нови високопроизводителни машини. Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на производствения капацитет,пълно оползотворяване на пазарния потенциал, намаляване на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

„ВИКТОРИ – 2000“ ЕООД залага постигането на тези свои цели в две основни дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията. Заедно с това компанията ще подобри производителността си; увеличи средните генерирани приходи от износ; повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС „  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-1096-C01

crossmenu