leftRightС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

„Виктори – 2000“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-3.004-0043
Договор №: BG16RFOP002-3.004-0043-C01
Наименование на проекта: „Ресурсна ефективност във „Виктори 2000 ЕООД“
Дата на сключване на договора: 25.01.2019 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 25.09.2020 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 20 месеца
Място на изпълнение: България, Северен централен район, област Велико Търново, гр.Свищов
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 914 900.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 550 430.00 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 364 470.00 лв.
Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 467 865.50 лв.
Процент на съфинансиране от Европейски съюз: 60,16 %
Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към повишаване на ресурсната ефективност в предприятието чрез внедряване на пилотен за България метод за напълно автоматизирано производство на сухи ароматизатори. Чрез инвестиции в по-ресурсно ефективни и по-­производителни мощности,както и чрез изпълнението на мерки за ресурсна ефективност ще бъде извършено обновление,автоматизация и оптимизация на технологиите и производствените процеси с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата.
За подобряване на ресурсната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС№160, дружеството ще инвестира в предвидените по проекта 6 дейности:

– Извършване на Одит за ресурсна ефективност по образец;
– Придобиване на ново ресурсно ефективно производствено оборудване:Роботизирана система за поединично асемблиране на сухи ароматизатори-1бр.;
– Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта;
– Визуализация на проекта;
След инсталирането на машините и внедряването на иновативния процес, ще бъдат проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта.Дейностите ще бъдат изпълнени при спазване на изискванията за визуализация.По този начин фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на количествата суровини и материали влагани в производството на сухи ароматизатори и ще повиши производствения си капацитет.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „Ресурсна ефективност във „Виктори 2000 ЕООД“ С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-3.004-0043-C01.