Тръжна документация

  • Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

          „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Роботизирана система за поединично асемблиране на сухи ароматизатори - 1 бр.“

 

 

  • "Виктори-2000" ЕООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1096, Тръжна документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана", с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини и съоръжения с обособени позиции:

 

  • Обособена позиция 1: Линия за производство на сухи ароматизатори
  • Обособена позиция 2: Линия за сглобяване на ароматизатори с дървена капачка
  • Обособена позиция 3: Машина за блистерни опаковки
  • Обособена позиция 4: Линия за производство но ароматизатори ти "консерва"
  • Обособена позиция 5: Шприцгусмашина
  • Обособена позиция 6: Аспирационна система

 

  • Определен е 8 дневен срок за събиране на оферти, до 17:00 ч. на 05.07.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

© 2020 FreshWay     All rights reserved!