Проекти

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


„Виктори - 2000” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.002-0193
Договор №: BG16RFOP002-2.002-0193-C01
Наименование на проекта: „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Виктори - 2000" ЕООД“
Дата на сключване на договора: 06.03.2017 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 06.03.2018 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: България, Северна и източна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 240 355.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 168 248.50 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 72 106.50 лв.
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 143 011.23 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

„ВИКТОРИ 2000” ЕООД изработва широк спектър от ароматизатори с марката "Fresh Way" в следните основни производствени направления:

• „Сухи ароматизатори“
• „Течни ароматизатори с дървена капачка“ /съкратено:ТАДК/
• „Гел ароматизатори тип „консерва“
• „Модифицирани ароматизатори“

За подобряване на управленския си капацитет и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството ще инвестира във:

• въвеждане и сертификация по ISO 9001:2015 и по ISO 14001:2015;
• професионални услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите (ИССУБП) във Виктори-2000 ЕООД.

За повишаване на управленския капацитет на кандидата са предвидени две дейности:

1. „Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез въвеждане и сертифициране на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015“
2. „Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез разработване и въвеждане на ИССУБП във Виктори - 2000 ЕООД“

След успешна реализация на дейностите по проекта, фирмата ще постигне съответствие с международните стандарти за качество и околна среда; ще оптимизира ефективността на бизнес процесите и работните потоци в предприятието; ще повиши производителността си; ще увеличи средните генерирани приходи от износ и нетните си приходи от продажби. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализация.


НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА „ВИКТОРИ - 2000" ЕООД“ С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.002-0193-C01

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Виктори - 2000” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-1096

Договор №: BG16RFOP002-2.001-1096-C01

Наименование на проекта: „Автоматизация  на производствения процес“

Дата на сключване на договора: 09.02.2016 г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 09.02.2017 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Северна и източна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов   

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 660 000.00

Размер на БФП (в лева):  996 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):     664 000.00

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 846 600.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

„ВИКТОРИ – 2000“ ЕООД изработва широк спектър от ароматизатори с марката „Fresh Way“ в следните основни направления:

1)    „Сухи ароматизатори“

2)    „Течни ароматизатори с дървена капачка“

3)    „Гел-ароматизатори“

и

4)    „Модифицирани ароматизатори“.

За нуждите на производството и с оглед оптимизиране на производствените процеси, след провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ПМС№118, ще бъдат закупени 6 бр. нови високопроизводителни машини. Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на производствения капацитет,пълно оползотворяване на пазарния потенциал, намаляване на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

„ВИКТОРИ – 2000“ ЕООД залага постигането на тези свои цели в две основни дейности:   

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията. Заедно с това компанията ще подобри производителността си; увеличи средните генерирани приходи от износ; повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС „  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-1096-C01

 

 

© 2017 FreshWay     All rights reserved!