Проекти

 

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:

 „Предоставяне на услуги за: 

1. Разработване на Интегрирана софтуернa система за управление на бизнес процесите във Виктори - 2000 ЕООД; 

2. Въвеждане на Интегрирана софтуернa система за управление на бизнес процесите във Виктори - 2000 ЕООД"

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

Срокът определен за събиране на оферти е 13.02.2018 г.

Търг на  15.02.2018 г.  от 11:00 часа.

 

 

 

Прессъобщение

 

На 19.12.2017 г., 10:45 ч. в гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори - 2000“ ЕООД ще се проведе информационна среща - Пресконференция на която ще се представи проект „Енергийна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД,  с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0382-C01  по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

На срещата ще бъдат представени основните цели и параметри на проекта, очакваните резултати и планираните стъпки за реализацията му.

 

В резултат от изпълнението на проект „Енергийна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД  дружеството ще инвестира в: енергоспестяващи технологии за енергийно

ефективно производство и за увеличаване на производствения капацитет; подобряване на енергийното управление и ефективност, намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи

чрез въвеждането и сертифицирането по система за енергиен мениджмънт във фирма „ВИКТОРИ 2000“ ЕООД съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.  Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на енергийната ефективност, пълно оползотворяване на пазарния потенциал и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

В рамките на събитието ще бъде дадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии.

 

Проект „Енергийна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Виктори - 2000“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-3.001-0382

Договор №: BG16RFOP002-3.001-0382 -C01

Наименование на проекта: Енергийна ефективност в „Виктори - 2000“ ЕООД

Дата на сключване на договора: 20.11.2017 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 20.04.2019 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 17 месеца

Място на изпълнение: България, Северен централен район, област Велико Търново,  гр.Свищов

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 697 750.00 лв.

Размер на БФП (в лева): 1 018 650.00 лв.

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 679 100.00 лв.

Размер на съфинансирането от Европейски съюз (в лева): 865 852.50 лв.

Процент на съфинансиране от Европейски съюз: 60%

Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към обновление и усъвършенстване на технологиите и производствените процеси, чрез инвестиции в по-­ресурсно ефективни, по-­производителни и по-­енергийно ефективни мощности, чрез изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на фирмата. За постигането на тази цел компанията е възложила да бъде извършено обследване за енергийна ефективност.

За подобряване на енергийната си ефективност и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството инвестира в извършването на енергиен одит по образец, ново производствено оборудване и в консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.

Предвидените машини ще са с технически параметри в съответствие с предписаните в одита мерки. След успешната реализация на дейностите по проекта, фирмата ще засили конкурентоспособността си чрез намаляване на енергоемкостта на производството и повишаване на производителността.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪВ „ВИКТОРИ - 2000“ ЕООД С ДОГОВОР №: BG16RFOP002-3.001-0382 -C01.

 

 

 

Проект: „Автоматизация на производствения процес“

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1096-CO2

Бенефициент: „Виктори - 2000” ЕООД

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 660 000.00

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с договор номер: BG16RFOP002-2.001-1096-C02 и име „Автоматизация на производствения процес“, сключен с Главна дирекция „ЕФК” в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентооспособност“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на 05.08.2017 г.  в град Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори 2000“ ЕООД се проведе информационна среща – Пресконференция за обсъждане напредъка на проекта и постигнатите резултати.

На срещата бяха представени предвидените  и закупени високопроизводителни машини, демонстрирани бяха техните предимства спрямо старите и пълната автоматизация на производствените линии.

След провеждането на процедура за определяне на изпълнители „Избор с публична покана" съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване на договори, бяха доставени, монтирани и въведени в експлоатация следните машини и съоръжения:

  1. Линия за производство на сухи ароматизатори – 1 бр.
  2. Линия за сглобяване на ароматизатори с дървена капачка – 1 бр.
  3. Машина за блистерни опаковки – 1 бр.
  4. Линия за производство на ароматизатори тип „консерва“ – 1 бр.
  5. Шприцгусмашина – 1 бр.
  6. Аспирационна система – 1 бр.

 

Инвестицията спомага за цялостното подобряване и повишаване на производствения капацитет, пълно оползотворяване на пазарния потенциал, намаляване на брака, което от своя страна води до цялостно оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието. С това се постига и основната цел на проекта.

Обсъдени бяха и изпълнените, заложени в проекта дейности:

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше принципите за публично и прозрачност, както и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.

 

 „Виктори 2000“ ЕООД ще спази задължението си съгласно Общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ и ще представи финален отчет до два месеца след изтичане на крайната дата за изпълнение на дейностите по проекта.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС „

 С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-1096-C02

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


„Виктори - 2000” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.002-0193
Договор №: BG16RFOP002-2.002-0193-C01
Наименование на проекта: „Развитие на управленския капацитет и растеж на „Виктори - 2000" ЕООД“
Дата на сключване на договора: 06.03.2017 г.
Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 06.03.2018 г.
Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца
Място на изпълнение: България, Северна и източна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов
Общ размер на допустимите разходи (в лева): 240 355.00 лв.
Размер на БФП (в лева): 168 248.50 лв.
Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 72 106.50 лв.
Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 143 011.23 лв.
Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

„ВИКТОРИ 2000” ЕООД изработва широк спектър от ароматизатори с марката "Fresh Way" в следните основни производствени направления:

• „Сухи ароматизатори“
• „Течни ароматизатори с дървена капачка“ /съкратено:ТАДК/
• „Гел ароматизатори тип „консерва“
• „Модифицирани ароматизатори“

За подобряване на управленския си капацитет и след провеждане на процедури за избор на изпълнители, съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС №160, дружеството ще инвестира във:

• въвеждане и сертификация по ISO 9001:2015 и по ISO 14001:2015;
• професионални услуги за разработване и въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите (ИССУБП) във Виктори-2000 ЕООД.

За повишаване на управленския капацитет на кандидата са предвидени две дейности:

1. „Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез въвеждане и сертифициране на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015“
2. „Дейност за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги чрез разработване и въвеждане на ИССУБП във Виктори - 2000 ЕООД“

След успешна реализация на дейностите по проекта, фирмата ще постигне съответствие с международните стандарти за качество и околна среда; ще оптимизира ефективността на бизнес процесите и работните потоци в предприятието; ще повиши производителността си; ще увеличи средните генерирани приходи от износ и нетните си приходи от продажби. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализация.


НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА „ВИКТОРИ - 2000" ЕООД“ С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.002-0193-C01

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

„Виктори - 2000” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.001-1096

Договор №: BG16RFOP002-2.001-1096-C01

Наименование на проекта: „Автоматизация  на производствения процес“

Дата на сключване на договора: 09.02.2016 г.

 Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 09.02.2017 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 12 месеца

Място на изпълнение: България, Северна и източна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов   

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 1 660 000.00

Размер на БФП (в лева):  996 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):     664 000.00

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 846 600.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

„ВИКТОРИ – 2000“ ЕООД изработва широк спектър от ароматизатори с марката „Fresh Way“ в следните основни направления:

1)    „Сухи ароматизатори“

2)    „Течни ароматизатори с дървена капачка“

3)    „Гел-ароматизатори“

и

4)    „Модифицирани ароматизатори“.

За нуждите на производството и с оглед оптимизиране на производствените процеси, след провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ПМС№118, ще бъдат закупени 6 бр. нови високопроизводителни машини. Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на производствения капацитет,пълно оползотворяване на пазарния потенциал, намаляване на брака и оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

„ВИКТОРИ – 2000“ ЕООД залага постигането на тези свои цели в две основни дейности:   

1. Дейност за подобряване на производствените процеси;

2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 Успешната им реализация ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал и в двете направленията. Заедно с това компанията ще подобри производителността си; увеличи средните генерирани приходи от износ; повиши ефективността на производствените разходи, което ще доведе до оптимална възвращаемост на направената инвестиция. По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазени всички изисквания, свързани с визуализацията му.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС „  С ДОГОВОР: BG16RFOP002-2.001-1096-C01

 

 

© 2018 FreshWay     All rights reserved!